Tuesday, May 3, 2011

Khái niệm về Overloading fuction trong C++

Khái niệm về Overloading fuction trong C++
The concept of Overloading function in C++


Trong phần trước ta đã nói về Override và hide function. Phần này ta sẽ nói về Overloading fuction.

So với Override và Hide thì Overload function đơn giản hơn nhiều. Overloading một hàm tức là khai báo nhiều hơn một hàm f() trong cùng một scope. Các hàm f() khai báo phải khác nhau về các tham số. Khi gọi thì trình biên dịch sẽ so sánh và chọn ra hàm nào phù hợp với loại tham số được khai báo.
Ta có thể thấy khái niệm Overload rất đơn giản. Chỉ cần xem xét ví dụ sau:

 1. #include  
 2. using namespace std; 
 3.  
 4. void print(int i) { 
 5. cout << " Here is int " << i << endl; 
 6.  
 7. void print(double f) { 
 8. cout << " Here is float " << f << endl; 
 9.  
 10. void print(char* c) { 
 11. cout << " Here is char* " << c << endl; 
 12.  
 13. int main() { 
 14. print(10); 
 15. print(10.10); 
 16. print("ten"); 
 17. }

và kết quả sẽ là:

 Here is int 10
 Here is float 10.1
 Here is char* ten

No comments:

Post a Comment